Our mission is to bring people into a devoted relationship with Jesus Christ

"Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light"

fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.

Isaiah 41:10

News

Perunnal -2016

January 6 - 9 , 2016

For more details [click here]

Perunnal-2015

January 6 - 9 , 2015

For more details [click here]

General Body Meeting

January 26, 2014

For more details [click here]

Church Activities
Web Counters
Visitor Count

Download Font

Ncn-{X-¯n-eqsS............

tbip{In-kvXp-hnsâ Xrss¡-em-f-\-¯n\v `mKyw e`n-¨, kXy-hn-izm-ks¯ Poh-\nepw hep-Xmbn IcpXn {InkvXp-aX ]oT-I-\mb tdmam N{I-hÀ¯n {SmP-\m F.-Un. 107 HIvtSm-_À 17\v knwl-¡p-gn-bn-te¡v hen-s¨-dn-b-s¸«v cà km£nXzw {]m]n-¨, Xo¡-Sp-¯-h-s\-¶-dn-b-s¸-Sp¶ At´ym-Iym-bnse aq¶m-as¯ ]mÀ{Xn-bÀ¡o-kmb tamÀ Cám-¯n-tbmkv \qtdm-s\m-bpsS ]cn-]m-h\ \ma-t[-b-¯n Øm]n-¡-s¸-«-Xpw, hnizm-kn-I-fmb Bh-iy-¡m-cpsS ap³]n \nd-sªm-gp-Ip¶ A\p-{Kl t{imX-kmbn ]cn-e-kn-¡p-¶-Xpw. ]cn. bÂtZm tamÀ _mtk-en-tbmkv _mhm-bpsS ]mZ-kv]Ài-taä ]pWy-a-®n Øm]n-¨n-«p-Å-Xp-amb tamÀ Ctám-¯n-tbmkv \qtdmt\m ]Ån.


BZy-Ime IpSn-tb-ä-¡m-cn Gdn-b-]¦pw tImX-aw-Kew aqhm-äp-]pg `mK-§-fn \n¶pw h¶ bmt¡m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fm-bn-cp-¶p. ASn-am-en-bn Øm]n-X-am-bn-cp¶ hn. ]t{Xmkv ]utemkv Çol-·m-cpsS \ma-¯n-epÅ ]Ån-bm-bn-cp-¶p. a¶m-¦­w hntÃ-Pm-bn-¯oÀ¶ Cu henb IpSn-tbä {]tZ-i¯v DÅ-h-cpsS Bßo-bm-h-iy-§Ä¡v DX-In-bn-cp-¶-Xv. hfd apX-epÅ hnizm-kn-IÄ Bßo-bm-h-iy-§Ä \nd-th-äp-hm³ C{X Zqcw bm{X sNt¿-­n-bn-cp-¶Xv Zpjv¡-c-am-b-Xn-\m kao-]-s¯m-cm-ebw F¶ Nn´ _e-s¸-«p.


_lp-am-\-s¸« Ihp§pw]nÅn tPmk^v Iio-i-bpsS t\Xr-Xz-¯n a¨n-¹mhv `mK¯v tZhm-ebw ]Wn-bp-¶-Xn-s\-¡p-dn¨v Btem-N\ Bcw-`n-¨p. ]Ån ]Wn-bp¶ Øew CS-hI sa{Xm-t¸m-eo-¯-bpsS t]cn B[mcw sNbvXv sImSp-¡-W-sa¶ k`m \ne-]mSv ImcWw a¨n-¹mhv `mK-¯pÅ P\-§Ä AXn\v X¿m-dm-bn-Ã. \ncm-i-cmb ]qÀÆn-IÀ 14-þmw ssa `mK¯v Xma-kn-¨n-cp¶ hen-b-aäw Ipcym-t¡m-knsâ `h-\-¯n 1957-þ-am­v Unkw-_À amkw 23-þmw XobXn Xn¦-fmgvN ]I 2 aWn¡v A¦-amen `{Zm-k\ sa{Xm-t¸m-eo¯ Bbn-cp¶ A`n-hµy hb-en-]-d-¼n Koh-dp-Kokv tamÀ {KotKm-dn-tbmkv Xncp-ta-\n-bpsS al-\ob A²y-£-X-bnepw _lp. tPmk^v IÈo-i-bpsS km¶n-²y-¯nepw ap¸Xv Bfp-IÄ ]s¦-Sp¯ s]mXp-tbmKw \S-¯-s¸-Sp-I-bpw, Sn s]mXp-tbm-K-¯n hen-b-aäw ss]en Ipcym-t¡m-kn-t\bpw amdm-t¨cn ]p¯-b¯v (]q-hm-\n-¡p-Sn) hÀ¡n Nmt¡m-tbbpw X¶m-­v ssI¡m-c³am-cmbn Xnc-sª-Sp-¯p. A¶v Xs¶ ]Ån ]Wn-bp-¶-Xn-te-¡mbn 14-þmw ssa Xma-k-¡m-c-\mb NpÅn-§Â ss]en ss]en-bpsS Hmsc-¡À hcp¶ Øew 500 cq] ssI¸än `{Zm-k\ sa{Xm-t¸m-eo¯ A`n. hb-en-]-d-¼n Koh-dp-Kokv tamÀ {KotKm-dn-tbmkv Xncp-ta-\n-bpsS t]cn Xodmbn FgpXn hm.§p-Ibpw sNbvXn-«p-Å-Xm-Ip¶p. Sn Øe¯v Xm¡m-en-I-ambn Hcp ]pÃp taª sjUv \nÀ½n-¡p-Ibpw 1958 P\p-hcn 9þmw XobXn A`n. Xncp-a-\-Êp-sIm­v hnip-²-_en AÀ¸n¨v Be-b-¯nsâ inem-Øm-]-\hpw \nÀÆ-ln-¨n-«p-Å-Xm-Ip-¶p.


a¶mw-I­w 14-þmw ssa IÀt½ÂIp¶v tamÀ Ctám-¯n-tbmkv \qtdmt\m ]Ån-sb¶ \ma-I-c-W-t¯msS At´ym-Jym-bp-sSbpw Intg-s¡m-s¡-bp-tSbpw ]cn. ]t{Xm-knsâ ssÇlnI knwlm-k-\-¯n³ Iogn-epÅ ae-¦c bmt¡m-_mb kndn-b³ HmÀt¯m-UIvkv k`-bnse A¦-amen `{Zm-k-\-¯nsâ sa{Xm-t¸m-eo¯ A`n. hb-en-]-d-¼n Koh-dp-Kokv tamÀ {KotKm-dn-tbmkv Xncp-a-\-Êp-sIm­v hn. _en-bÀ¸n¨v ssltd-©nse c­m-as¯ ]Ån-bpsS inem-Øm-]\w \nÀÆ-ln-¨p.


CS-h-I-bpsS ssZ\w-Zn\ hfÀ¨-tbm-sSm¸w k¬tU kvIqÄ, bq¯v AtÊm-kn-tb-j³, aÀ¯-a-dnbw h\nXm kamPw F¶n `à-kw-L-S-\-IÄ Bcw-`n-¡p-Ibpw Ah-cpsS Iq«mb {]hÀ¯-\-§-fm CS-hI Bßo-b-ambpw `uXn-I-ambpw hfÀ¨ {]m]n-¨p. FÃm CS-hI AwK-§-fp-tSbpw ]qÀ®-amb kl-I-c-W-t¯m-Sp-IqSn ]n¶oSv ]Ån-]p-c-bn-S-¯n\v sX¡pw, Beph aq¶mÀ tdmUn\v hS-¡p-`m-K¯pw ØnXn sNbvXn-cp¶ 1 G¡À ]pc-bnSw hne sImSp¯v hm§n. A\p-tbm-Py-amb Øe¯v Xd \nc-¸m¡n ]pXnb ]Ån sI«n-S-¯n\v 6þ6-þ1960 Xn¦-fmgvN ]Wn-IÄ Bcw-`n-¨p. km[p-¡-fmb CS-h-I-¡mÀ Znhkw 10 t]À F¶ IW-¡n {ia-Zm-\-ambn ]Wn-IÄ sNbvXp.


1967þse hmÀjn-I s]mXp-tbm-K-¯n h¨v ]e-I-IÄ amän `n¯n ]WnXv Dd-¸pÅ Hcp ssZhm-ebw \nÀ½n-¡m³ Xocp-am-\n-¨-X-\p-k-cn¨v CS-h-Imw-K-§-fnÂ\n¶pw ]Ån-bm-h-iy-¯n\v ^e-sa-Sp-¡p-hm³ X¡-h®w ]pc-bn-S-¯nse \nÝnX ^e-hr-£-§Ä 3 hÀj-t¯bv¡v ]Ån¡v hn«p-sIm-Sp¯pw sjb-dp-IÄ \ÂInbpw ]Ån ]Wn¡v Bh-iy-amb [\-k-am-l-cWw \S-¯n. tZhnbmdm-änÂ\n¶pw Is­-Sp¯ X¼I¯Sn ]pXnb ]Ån-bpsS ta¡qc ]Wn-bp-¶-Xn\v D]-I-cn-¨p. 1973 P\p-hcn 8þ9 hmÀjn-I-s¸-cp-¶m-fn-t\m-S-\p-_-Ôn¨v ]pXnb ]Ån-bpsS Xmev¡m-enI IqZmi IÀt½ÂIp-¶n `àym-Z-c-thmsS \S-¯-s¸-«p.


1961 P\p-hcn 8, 9 s]cp-¶m-fn-t\m-S-\p-_-Ôn¨v 14-þmw ssaen a¨n-¹mhv ]me-¸nÅn hÀ¡n a¯mbn \ÂInb Øe¯v hn. bÂtZm tamÀ _tk-en-tbmkv _mhm-bpsS \ma-¯nepw 12-þmw ssaen- amdm-t¨cn ]p¯-b¯v hÀ¡n Nmt¡m \ÂInb Øe¯v hn. KohÀKokv kl-Zm-bpsS \ma-¯nepw ]Ån-bpsS sX¡v ]Sn-ªmdv `mK¯v F³.-F¨v tdmUn-\-cp-In hn. Cám-¯n-tbmkv \qtdm-s\m-bpsS \ma-¯nepw 1984þ sagpIpw Nm Ih-e-bn hn. Nm¯p-cp-¯n-bn KohÀKokv tamÀ {KotKm-dn-tbmkv Xncp-ta-\n-bpsS \ma-¯nepw 2007þ a¨n-¹mhv kvIqÄ ]Sn-bn a®m-]-d-¼n Fen-bmkv hÀ¡n hgn-]m-Smbn \ÂInb Øe-k¯v kphÀ® Pq_nen kvamc-I-ambn hn. ssZh-am-Xm-hn-sâbpw hn. kvtX^m-t\mkv Gen-bmkv XrZo-b³ ]m{Xn-bÀ¡okv _mh-bp-sSbpw \ma-¯nepw Ipcn-in³ sXm«n-IÄ Øm]n¨v A\p-{K-lo-X-ambn C¶pw ØnXn sN¿p-¶p.


1972 Ime-L«w apX bmt¡m-_mb kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bn hn`m-Ko-Xbpw \ho\ knwlm-k\ hmZ-hp-ambn \yq\-]-£-hn-`mKw apt¶-dn-b-t¸mÄ CS-hI hnIm-cn-am-cpsS Dd¨ \nb-{´-W-¯nepw D]-tZ-i-¯nepw A\p-k-c-W-¯nepw 14þmw ssa CS-hI k`-bpsS BZn-a-L«w apX ae-¦-c-bnse ]pWy-]n-Xm-¡-·mÀ apdpsI ]nSn-¨ncp¶ hnizmk BNmc A\p-jvTm-\-§-fnÂ\n¶pw ]mc-¼-cy-§-fn \n¶pw (A-t´ym-Jym-knw-lm-k\ _Ôw) AWp-hnS sXämsX R§-fpsS k´-Xn-]-c-¼-c-Ifpw ]qÀÆ ]nXm-¡-·mÀ `mc-ta¸n¨ At´ym-Jym-bnse ]cn. ]t{Xm-knsâ ssÇloI knwlm-k-\-¯n Iem-Im-e-§-fn hmW-cp-fp¶ hn. ]m{Xn-bÀ¡okv _mhm-am-tcmSv Iqdv ]peÀ¯n-s¡m-­pÅ hnizmk ]mc-¼-cy-¯nsâ Zo]-inJ F¶mfpw sISmsX Im¯v kq£n¡p-sa¶v 25.8.1974-þse s]mXp-tbmKw sFIy-I-WvtT\ Xocp-am-\-sa-Sp-¯v. OS.No.142/74 \¼À tIkn 1064 ]Ån-I-tfm-sSm¸w {]Xn-Øm-\¯v I£n-tNÀ¶v k`m ka-cs¯ ]qÀ®-ambn ]n´p-W-bv¡p-hm³ {]Xn-Ú-sb-Sp-¯p.


1982 amÀ¨v 2þmw XobXn ssltd©v taJ-e-bn-te¡v (A-Sn-am-en) Fgp-¶-Ånb 143-þmw ]m{Xn-bÀ¡o-kmb hn. tamdm³ tamÀ Cám-¯n-tbmkv kJm-{]-Y-a³ _mhbv¡v hoYn-IÄ Ae-¦-cn¨v sagp-Ip-Xn-cn-IÄ I¯n¨v CS-hI a¡Ä \ÂInb cmtPm-NnX hc-thev¸v CS-h-Ibv¡v F¶pw DÄ]p-f-I-t¯msS kvacn-¡p-hm³ Ign-bp¶ H¶m-Wv. FÃm ]m{Xn-bÀ¡m-Zn-\-§fpw CS-hI kap-Nn-X-ambn sIm­mSn BtLm-j-§-fn kPo-h-ambn ]s¦-Sp-¡p-Ibpw sNbvXp-h-cp-¶p.


hÀj-§Ä Ign-ª-t¸mÄ CS-hI AwK-§Ä hÀ²n¨ph-cn-Ibpw 1975þ a¨n-¹m-hnepw 76-þ hmf-d-bnepw 80-þ ]Sn-¡-¸nepw Ahn-Sps¯ Bfp-I-fpsS kuI-cys¯ {]Xn ssZhm-e-b-§Ä Øm]n¨v Cu ]Ån-bn \n¶pw ]ncn-ªp-t]m-hp-Ibpw sNbvXp. F¦nepw amXr-ssZ-hm-e-b-amb \½psS CS-hI hoSp-I-fpsS kwJy-bn Ipdhv hcmsX 450 Hmfw Bbn C¶pw XpS-cp-¶p.


Ime-L-«-¯nsâ Bh-iy-a-\p-k-cn¨v 1985-þ \½psS CS-h-I-s]m-Xp-tbm-K-¯nsâ AwKo-Im-c-t¯m-sSbpw A`n.-`{Zmk\ sa{Xm-t¸m-eo-¯-bpsS t{ijvTm-\p-a-Xn-tbm-sSbpw Hcp `cW LS\ \nÀ½n¨v ]men¨v hcp¶p. Cu `c-W-L-S-\m-{]-Imcw `q{]-IrXn A\p-k-cn¨v a¨n-¹m-hv, sagp-Ipw-NmÂ, ]¯mw-ssaÂ, Ccp-¼p-]m-ew, ap¯n-¡m-Sv, s]cp-Wp-¨mÂ, 12-þmwssaÂ, 14-þmw ssa F¶o Ic-I-fn-embn hym]n-¨p InS-¡p¶ CS-hI AwK§sf 12 hmÀUp-I-fmbn Xncn-¡p-Ibpw Cu hmÀUnsâ ASn-Øm-\-¯n `cW kanXn AwK-§sf Xncn-sª-Sp-¡p-Ibpw sNbvXp hcp-¶p.


1980  B\-¨nd IpSpw-_-h-I-bm-bn-cp¶ ]Ån-bpsS ]Sn-ªmdv hf¯v F³. F¨v tdmUn-\-cp-In ØnXn sNbv-XNn-cp¶ sI«nSw ]Ån-bm-h-iy-¯nt-e-bv¡mbn hm§p-Ibpw 1992, 93, 95, 2003 Ime-L-«-§-fn-embn ]Ån-bpsS hS¡v hi-¯pÅ ]Ån-taS-bpsS ]Wn-IÄ sNbvXv apX Iq«m¡n D]tbm-Kn-¨p-h-cp-¶p.


CS-hI AwK-§-fpsS hÀ²-\hpw Ime-L«¯nsâ Bh-iyhpw ]cn-K-Wn-¨v ssZhm-ebw hep-Xm-¡n-]p-Wn-bp-¶Xv kw_-Ôn¨v Btem-Nn-¡p-Ibpw 1997-þ99 Ime-L-«-§-- fn-embn hn. aZv_lm Ing-t¡m«v \o«n ]Wn-Xp. `{Zm-k\ sa{Xm-t¸m-eo¨ A`n. tXmakv tamÀ Znh-¶m-kn-tbmkv Xncp-a-\-Êp-sIm­v Xmev¡m-enI IqZmi \nÀÆ-ln¨v hn. _en AÀ¸n-¨p. 2005 P\p-hcn amkw 9þmw XobXn hn. IpÀºm-\m-\-´cw t{ijvT ImtXm-en¡ B_p³tamÀ _tk-en-tkmkv tXmakv {]Ya³ _mhm inem-Øm-]\w \nÀÆ-ln-¨p-sIm­v ]pXp¡n ]Wn-bp¶ ]Ån-bpsS ]Wn Bcw-`n-¡p-Ibpw 2007 P\p-hcn 8, 9 Xob-Xn-I-fn kphÀ® Pq_nen s]cp-¶m-fn-t\m-S-\p-_-Ôn¨v hn. Cám-¯n-tbmkv \qtdm-t\m-bpsS \ma-¯n-epÅ {][m\ t{XmtWmkv DÄs¸sS hS¡v hn. ssZh-am-Xm-hn-sâbpw hn. bÂtZm-tamÀ _tk-en-tbmkv _mhm-bpsS \ma-¯nepw, sX¡v hn. Koh-dp-Kokv kl-Zm-bp-sSbpw Nm¯p-cp-¯n hn. Koh-dp-Kokv tamÀ {KotKm-dn-tbmkv Xncp-ta-\n-bp-tSbpw \ma-¯n-epÅ \mev sNdnb t{XmtWm-kp-IÄ AS-§nb 5 t{XmtWm-kp-IÄ DÅ hn. ssZhm-e-b-¯nsâ hn. aqtdm³ A`n-tjI IqZmi t{ijvT ImtXm-en¡ B_p³tamÀ _tk-en-tbmkv tXmakv {]Y-a³ _mh-bpsS apJy-ImÀ½n-I-Xz-¯nepw ssltd©v taJe klmb sa{Xm-t¸m-eo¯ \n. h. Zn. {io. amXyqkv tamÀ At{]w Xncp-ta-\n-bp-tSbpw I­-\mSv `{Zm-k\ sa{Xm-t¸m-eo¯ \n. h. Zn. {io. amXyqkv tamÀ Chm-\n-tbmkv Xncp-ta-\n-bp-tSbpw sImÃw `{Zm-k-\m-[n-]³ \n.-h.-Zn. {io. amXyqkv tamÀ tXthm-tZm-tkymkv Xncp-ta-\n-bp-tSbpw skan-\mcn dkn-Uâv sa{Xm-t¸m-eo¯ \n. h. Zn. {io. Ipcn-bm-t¡mkv tamÀ sXtbm-^o-temkv Xncp-ta-\n-bp-tSbpw kl-ImÀ½n-I-Xz-¯nepw \S-¯n.


Cu {]Im-i-In-c-W-¯n-eqsS Pohn-¡p-¶Xpw Poh³ \ÂIp-¶-Xp-amb ssZhs¯ ImWp-hm³ GhÀ¡pw Ign-bs«. Xo¡-Sp¯ ]nXm-hmb hn. tamÀ Cám-¯n-tbmkv \qtdm-t\m-bp-tSbpw hn. ssZh-am-Xm-hn-sâbpw hn. Koh-dp-Kokv kl-Zm-bp-tSbpw kIe hnip-²-·m-cp-tSbpw ip²n-a-Xn-I-fp-tSbpw a²y-Ø-X-bn A`bs¸«p-sIm­v ]nXm-hn-tâbpw ]p{X-tâbpw ]cn-ip-²m-ßm-hn-sâbpw \ma-¯n hcpw Xe-ap-d-bv¡mbn A\p-{K-l-¯nsâ häm¯ Ie-h-d-bmbn C¶pw 14-þmw ssa tZi-¯nsâ IÀt½ÂIp-¶n {]Im-i-tKm-f-ambn \ne-sIm-Åp-¶p.

 

 

 

 

 
Design ByInspire Technologies